Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2019 24 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Podium  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2V2V42  2/6   -6   20 
2   V3-VV4V4  4/6   5   26 
3   43-V0VV  3/6   -1   22 
4   V22-V11  2/6   -10   16 
5   4VV4-V2  3/6   4   25 
6   V42V2-1  2/6   -6   19 
7   VV4VVV-  5/6   14   29 


   
  2.  Piste Blue  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -3V4V2V  3/6   1   24 
2   V-11V4V  3/6   -1   21 
3   2V-VV13  3/6   -3   21 
4   VV4-V2V  4/6   10   26 
5   4440-3V  1/6   -7   20 
6   VVVVV-V  6/6   14   30 
7   20V124-  1/6   -14   14 


   
  3.  Piste Yellow  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -42V34V  2/6   0   23 
2   V-4VVV3  4/6   3   27 
3   VV-VV4VV  6/6   13   29 
4   133-V2V  2/6   -9   19 
5   V324-2V  2/6   -4   21 
6   V44VV-4  3/6   4   27 
7   2V143V-  2/6   -7   20 


   
  4.  Piste Green  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V42V2V  3/6   5   23 
2   Ը1-10204  0/6   -22   8 
3   VV-3V22  3/6   -1   22 
4   VVV-VVV  6/6   16   30 
5   2V33-V2  2/6   -4   20 
6   V3VV22-4  3/6   2   21 
7   2VV4VV-  4/6   4   26 


   
  5.  Piste Red  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2VV4V4  3/6   0   25 
2   V-VVVVV  6/6   13   30 
3   44-212V  1/6   -9   18 
4   43V-4VV  3/6   4   26 
5   V1VV-V2  4/6   2   23 
6   23V42-V  2/6   -1   21 
7   V421V0-  2/6   -9   17 


   
  6.  Piste 5  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV221  3/6   -1   20 
2   3-VV4V2  3/6   -2   24 
3   14-V041  1/6   -13   15 
4   243-21V  1/6   -10   17 
5   VVVV-4V  5/6   15   29 
6   V3VVV-2  4/6   4   25 
7   VVV21V-  4/6   7   23 


   
  7.  Piste 6  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   11   30 
2   3-V3224  1/6   -8   19 
3   22-4433  0/6   -12   18 
4   4VV-VVV  5/6   10   29 
5   3VV2-30  2/6   -8   18 
6   4VV1V-3  3/6   0   23 
7   3VV4VV-  4/6   7   27 


   
  8.  Piste 7  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V3V32V4  3/6   1   22 
2   2-VV42V  3/6   -1   23 
3   24-V21V  2/6   -6   19 
4   V44-233  1/6   -7   21 
5   V3VVV-V3  5/6   10   26 
6   4VVV1-4  3/6   3   24 
7   V31VVV-  4/6   0   24 


   
  9.  Piste 8  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V0VV13  3/6   -2   19 
2   4-331VV  2/6   -6   21 
3   VV-VVVV  6/6   14   30 
4   2V3-4V2  2/6   -6   21 
5   2V3V-2V  3/6   -1   22 
6   V3434V-3  2/6   -1   22 
7   V34V3V-  3/6   2   25 


   
  10.  Piste 9  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV42V  5/6   11   26 
2   2-2433V  1/6   -9   19 
3   1V-VVVV  5/6   5   26 
4   2V2-24V  2/6   -6   20 
5   3V4V-VV  4/6   6   27 
6   VV4V3-V  4/6   5   27 
7   234243-  0/6   -12   18 


   
  11.  Piste 10  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V44V44  2/6   0   26 
2   4-22VVV  3/6   -1   23 
3   VV-2VVV  5/6   6   27 
4   VVV-VVV  6/6   13   30 
5   2432-VV  2/6   -5   21 
6   V2343-2  1/6   -10   19 
7   V3433V-  2/6   -3   23 


   
  12.  Piste Blue  11:40
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2VVV11  3/6   -6   19 
2   V-VVV13  4/6   10   24 
3   41-VV4V  3/6   0   24 
4   404-301  0/6   -18   12 
5   212V-3V  2/6   -8   18 
6   VVVVV-V  6/6   17   30 
7   VV3V34-  3/6   5   25 


   
  13.  Piste Yellow  11:40
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -1302V2  1/6   -14   13 
2   V-VV32V  4/6   9   25 
3   V1-V3VV  4/6   5   24 
4   V11-4V2  2/6   -6   18 
5   VVVV-V4  5/6   8   29 
6   2V344-1  1/6   -8   19 
7   V32VVV-  4/6   6   25 


   
  14.  Piste Green  11:40
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV4V  5/6   11   29 
2   2-3V34V  2/6   -5   22 
3   4V-V44V  3/6   7   27 
4   141-1V1  1/6   -16   13 
5   4VVV-VV  5/6   12   29 
6   VVV43-4  3/6   -1   26 
7   231V1V-  2/6   -8   17 


   
  15.  Piste Red  11:40
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV32V  4/6   5   25 
2   4-V0303  1/6   -14   15 
3   34-V24V  2/6   -4   23 
4   1V3-13V  2/6   -6   18 
5   VVVV-V4  5/6   11   29 
6   VVVV4-2  4/6   7   26 
7   2V44VV-  3/6   1   25 


   
  16.  Piste 5  11:40
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V2V4V3  3/6   1   24 
2   3-V2312  1/6   -13   16 
3   V4-422V  2/6   -3   22 
4   3VV-V3V  4/6   3   26 
5   VVV3-VV  5/6   10   28 
6   2VVV3-V  4/6   8   25 
7   VV3411-  2/6   -6   19 


   
  17.  Piste 6  11:40
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -34VVV3  3/6   5   25 
2   V-4VVV3  4/6   7   27 
3   VV-4444  2/6   -2   26 
4   14V-V0V  3/6   -3   20 
5   11V2-1V  2/6   -12   15 
6   32VVV-V  4/6   7   25 
7   VVV233-  3/6   -2   23 


   
  18.  Piste 7  11:40
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V34V1  2/5   -2   18 
2   3-4VVV  3/5   5   22 
3   VV-VV2  4/5   8   22 
4   V32-13  1/5   -10   14 
5   220V-3  1/5   -9   12 
6   V2VVV-  4/5   8   22 


   
  19.  Piste 8  11:40
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -233V3  1/5   -7   16 
2   V-VVVV  5/5   15   25 
3   V3-3VV  3/5   0   21 
4   V0V-VV  4/5   3   20 
5   3342-4  0/5   -9   16 
6   V244V-  2/5   -2   20 


   
  20.  Piste 9  11:40
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V23V4  2/5   0   19 
2   3-V3VV  3/5   -1   21 
3   V4-VV4  3/5   4   23 
4   VV4-V4  3/5   7   23 
5   1430-1  0/5   -16   9 
6   V4VVV-  4/5   6   24 


   
  21.  Piste 10  11:40
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -00V40  1/5   -15   9 
2   V-V4V3  3/5   5   22 
3   V4-VVV  4/5   10   24 
4   4V3-21  1/5   -9   15 
5   V33V-V  3/5   2   21 
6   VV3V3-  3/5   7   21 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline