Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  . .. 2018
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Blue  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -122V33  1/6   -9   16 
2   V-VVV32  4/6   4   25 
3   V3-VV41  3/6   -2   23 
4   V34-V31  2/6   1   21 
5  Ш 2441-33  0/6   -13   17 
6   V3VVVV-3  5/6   5   26 
7   VVVV2VV-  6/6   14   27 


   
  2.  Piste Yellow  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -4343VV  2/6   -1   24 
2   V-42V1V  3/6   -3   22 
3   VV-24VV  4/6   1   26 
4   VVV-VV4  5/6   12   29 
5   V2V2-4V  3/6   -3   23 
6   3V44V-1  2/6   -3   22 
7   24434V-  1/6   -3   22 


   
  3.  Piste Green  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V201VV  3/6   -3   18 
2   3-24V4VV  3/6   3   23 
3   VV-VVV1  5/6   10   26 
4   VV2-VV4  4/6   6   26 
5   V333-V2  2/6   -1   21 
6   01232-3  0/6   -19   11 
7   31VVVV-  4/6   4   24 


   
  4.  Piste Red  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV3V23  3/6   -1   23 
2   4-VVV32  3/6   -2   24 
3   34-VVV1  3/6   -3   23 
4   V44-V2V  3/6   5   25 
5   2331-0V  1/6   -15   14 
6   VV4VV-V  5/6   15   29 
7   VVV142-  3/6   1   22 


   
  5.  Piste 5  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V04VV4  3/6   3   23 
2   1-1VVV2  3/6   -5   19 
3   VV-V2VV  5/6   18   27 
4   V32-431  1/6   -11   18 
5   23VV-VV  4/6   2   25 
6   230V4-2  1/6   -10   16 
7   VV1V3V3-  4/6   3   22 


   
  6.  Piste 6  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V21332  1/6   -13   16 
2   4-V42V2  2/6   -3   22 
3   V2-323V  2/6   -4   20 
4   VVV-VVV  6/6   19   30 
5   VVV33-41  3/6   -1   21 
6   V3V0V-4  3/6   -3   22 
7   VV40VV-  4/6   5   24 


   
  7.  Piste 7  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV4VVV  5/6   13   29 
2   0-2VVV4  3/6   -6   21 
3   2V-341V2  2/6   -5   17 
4   V4V4-21V  3/6   1   21 
5   44VV3-2V  3/6   -2   23 
6   44VVV-V  4/6   12   28 
7   1V1042-  1/6   -13   13 


   
  8.  Piste 8  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V4443V4  2/6   0   24 
2   2-0V023  1/6   -13   12 
3   VV-V2V1  4/6   3   23 
4   V43-V2   2/6   -3   19 
5   VV2V43-42  3/6   0   20 
6   2V4VV-4  3/6   2   25 
7   VVV VV-  5/6   11   25 


   
  9.  Piste 9  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -01V4VV  3/6   -4   20 
2   V-V4VV1  4/6   4   25 
3   V3-2VV2  3/6   2   22 
4   4VV-VV3  4/6   6   27 
5   V423-43  1/6   -8   21 
6   4422V-2  1/6   -10   19 
7   1VVVVV-  5/6   10   26 


   
  10.  Piste 10  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV144V  3/6   0   24 
2   3-V1134  1/6   -11   17 
3   43-V2V3  2/6   -3   22 
4   -VV4-4VV  4/6   15   28 
5   VVVV-VV  6/6   16   30 
6   VV102-4  2/6   -10   17 
7   2VV11V-  3/6   -7   19 


   
  11.  Piste 11  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV2VVV  5/6   7   27 
2   3-0V14V  2/6   -5   18 
3   4V-VVVV  5/6   11   29 
4   V23-V3V  3/6   3   23 
5   4V42-V1  2/6   -2   21 
6   2V3V42-V  3/6   -5   21 
7   2132V4-  1/6   -9   17 


   
  12.  Piste 12  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   15   30 
2   4-VV4V4  3/6   6   27 
3   41-VVV4  3/6   1   24 
4   013-VV0  2/6   -11   14 
5   2V34-31  1/6   -11   18 
6   2421V-4  1/6   -10   18 
7   3VVVVV-  5/6   10   28 


   
  13.  Piste 13  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV2VV3  4/6   4   25 
2   4-V2422  1/6   -9   19 
3   13-2VV1  2/6   -8   17 
4   VVV-V2V  5/6   13   27 
5   2V10-32  1/6   -16   13 
6   4V4VV-V  4/6   9   28 
7   VVV3V2-  4/6   7   25 


   
  14.  Piste 14  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -0122V3  1/6   -11   13 
2   V-321V1  2/6   -3   17 
3   VV-V3VV  5/6   10   28 
4   V3V4-VVV  5/6   12   27 
5   VVV3-VV  5/6   14   28 
6   10211-1  0/6   -24   6 
7   VV322V-  3/6   2   22 


   
  15.  Piste 15  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -3VVVVV  5/6   14   28 
2   V-V4V4VV  5/6   12   28 
3   33-V2VV  3/6   3   23 
4   122-1VV  2/6   -10   16 
5   1VVV-3V  4/6   3   24 
6   2342V-4  1/6   -8   20 
7   20044V-  1/6   -14   15 


   
  16.  Piste 16  9:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV444  3/6   5   27 
2   3-VV4VV  4/6   6   27 
3   23-444V  1/6   -7   22 
4   21V-2V3  2/6   -9   18 
5   VVVV-VV  6/6   13   30 
6   V3V32-2  2/6   -8   20 
7   V44V1V-  3/6   0   24 


   
  17.  Piste Podium  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V4V3VV  4/6   8   27 
2   2-334VV  2/6   -5   22 
3   VV-3V41  3/6   -3   23 
4   1VV-VVV  5/6   5   26 
5   VV43-VV  4/6   6   27 
6   34V43-V  2/6   -1   24 
7   33V311-  1/6   -10   16 


   
  18.  Piste Blue  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -12223V  1/6   -13   15 
2   V-333V2  2/6   -4   21 
3   VV-02V2  3/6   -4   19 
4   VVV-4V2  4/6   11   26 
5   VVVV-VV  6/6   14   30 
6   V4301-V  2/6   -9   18 
7   3VVV44-  3/6   5   26 


   
  19.  Piste Green  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V0V2VV4  4/6   -1   21 
2   3-24242  0/6   -13   17 
3   VV-4VVV  5/6   17   29 
4   3VV-3VV  4/6   1   26 
5   VV3V-3V  4/6   6   26 
6   3V13V-3  2/6   -7   20 
7   3V143V-  2/6   -3   21 


   
  20.  Piste 5  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   17   30 
2   1-VVV0V  4/6   0   21 
3   24-4V24  1/6   -6   21 
4   22V-43V  2/6   -5   21 
5   122V-3V  2/6   -10   18 
6   4VVVV-V  5/6   14   29 
7   33V242-  1/6   -10   19 


   
  21.  Piste 7  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -423324  0/6   -12   18 
2   V-V43V2  3/6   2   24 
3   V2-V243  2/6   1   21 
4   VV0-V4V  4/6   -1   24 
5   VVV34-V2  4/6   2   24 
6   V1VV4-V  4/6   1   25 
7   VVV4V4-  4/6   7   28 


   
  22.  Piste 9  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V34VVV  4/6   7   27 
2   1-4V4VV  3/6   2   24 
3   VV-4VV4V  5/6   6   28 
4   V4V-V22  3/6   -2   23 
5   3V42-V3  2/6   -3   22 
6   233V1-1  1/6   -11   15 
7   403VVV-  3/6   1   22 


   
  23.  Piste 11  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V4V22V  3/6   -1   23 
2   4-3V3VV  3/6   -1   25 
3   VV4-1412  2/6   -10   17 
4   44V-244  1/6   -3   23 
5   VVVV-44  4/6   7   28 
6   V4VVV-2  4/6   5   26 
7   14VVVV-  4/6   3   25 


   
  24.  Piste 13  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2V12V2  2/6   -4   17 
2   V4-V4V434  3/6   7   24 
3   10-1101  0/6   -26   4 
4   VVV-4VV  5/6   11   29 
5   V0VV-VV  5/6   6   25 
6   1VV34-V  3/6   1   23 
7   VVV444-  3/6   5   27 


   
  25.  Piste 15  10:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -23234V  1/6   -8   19 
2   V-1V0VV  4/6   0   21 
3   VV-4VV3  4/6   8   27 
4   V4V-V41  3/6   -1   24 
5   VV34-V2  3/6   6   24 
6   V42V0-0  2/6   -12   16 
7   21VVVV-  4/6   7   23 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline