Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2019 24 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Podium  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V01310  1/6   -15   10 
2   0-10020  0/6   -27   3 
3   VV-1VVV  5/6   16   26 
4   VVV-VVV  6/6   24   30 
5   VV13-22  2/6   -5   18 
6   VV20V-2  3/6   -1   19 
7   VV11VV-  4/6   8   22 


   
  2.  Piste Blue  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV4VV  5/6   15   29 
2   0-12243  0/6   -18   12 
3   3V-V2V1  3/6   0   21 
4   0V2-0VV  3/6   -7   17 
5   VVVV-1V  5/6   12   26 
6   3V33V-3  2/6   -3   22 
7   3VV41V-  3/6   1   23 


   
  3.  Piste Yellow  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV444V  3/6   1   27 
2   3-42422  0/6   -13   17 
3   4V-VV4V  4/6   10   28 
4   VV2-VV1  4/6   0   23 
5   VV23-3V  3/6   -3   23 
6   VVV4V-3  4/6   4   27 
7   4V0V3V-  3/6   1   22 


   
  4.  Piste Green  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -301V2V  2/6   -8   16 
2   V-4VV2V  4/6   7   26 
3   VV-32VV  4/6   5   25 
4   V1V-V2V  4/6   4   23 
5   43V2-4V  2/6   0   23 
6   VV4VV-V  5/6   11   29 
7   022313-  0/6   -19   11 


   
  5.  Piste Red  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -320031  0/6   -21   9 
2   V-11143  1/6   -13   15 
3   VV-23VV  4/6   10   25 
4   VVV-VV2  5/6   16   27 
5   VVV1-V2  4/6   6   23 
6   VV123-V  3/6   -5   21 
7   VV1VV4-  4/6   7   25 


   
  6.  Piste 5  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VVVVV  5/5   13   25 
2   1-V11V  2/5   -6   13 
3   22-142  0/5   -14   11 
4   4VV-VV  4/5   16   24 
5   3VV0-V  3/5   1   18 
6   22V12-  1/5   -10   12 


   
  7.  Piste 6  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VVV1V  4/5   6   21 
2   2-V032  1/5   -11   12 
3   13-141  0/5   -15   10 
4   3VV-VV  4/5   12   23 
5   VVV3-2  3/5   2   20 
6   4VV2V-  3/5   6   21 


   
  8.  Piste 7  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V4V24  2/5   3   20 
2   0-2V14  1/5   -12   12 
3   VV-103  2/5   -7   14 
4   24V-12  1/5   -7   14 
5   VVVV-4  4/5   15   24 
6   VVVVV-  5/5   8   25 


   
  9.  Piste 8  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -3V242  1/5   -7   16 
2   V-VVVV  5/5   15   25 
3   33-V11  1/5   -11   13 
4   V04-21  1/5   -10   12 
5   V4VV-V  4/5   9   24 
6   V0VV3-  3/5   4   18 


   
  10.  Piste 9  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -0V312  1/5   -10   11 
2   V-VVVV  5/5   13   25 
3   11-010  0/5   -22   3 
4   V4V-VV  4/5   12   24 
5   V4V1-1  2/5   -1   16 
6   V3V3V-  3/5   8   21 


   
  11.  Piste 10  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VVVVV  5/5   19   25 
2   2-421V  1/5   -6   14 
3   0V-VVV  4/5   7   20 
4   2V2-2V  2/5   -1   16 
5   2V2V-V  3/5   5   19 
6   00001-  0/5   -24   1 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline