Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2017. ..
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Blue  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV22VV  4/6   3   24 
2   3-43121  0/6   -16   14 
3   4V-01V3  2/6   -8   18 
4   VVV-4V4  4/6   11   28 
5   VVVV-V4  5/6   15   29 
6   1V221-V  2/6   -8   16 
7   3VVVV2-  4/6   3   25 


   
  2.  Piste Yellow  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -221022  0/6   -21   9 
2   V-1VVV2  4/6   4   23 
3   VV-VV0V  5/6   11   25 
4   V33-320  1/6   -10   16 
5   V20V-42  2/6   -5   18 
6   V2VVV-3  4/6   7   25 
7   VV3VVV-  5/6   14   28 


   
  3.  Piste Green  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -141423  0/6   -15   15 
2   V-V0VV4  4/6   7   24 
3   V2-124V  2/6   -9   19 
4   VVV-V4V  5/6   18   29 
5   V0V3-3V  3/6   -3   21 
6   V4VVV-V  5/6   10   29 
7   VV4131-  2/6   -8   19 


   
  4.  Piste Red  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -4VVVVV  5/6   12   29 
2   V-3V1VV  4/6   3   24 
3   2V-VVV3  4/6   3   25 
4   133-VVV  3/6   1   22 
5   4V43-V4  2/6   3   25 
6   20221-0  0/6   -23   7 
7   34V1VV-  3/6   1   23 


   
  5.  Piste 5  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -31021V  1/6   -14   12 
2   V-2343V  2/6   -4   22 
3   VV-2VVV  5/6   15   27 
4   VVV-V2V  5/6   14   27 
5   VV11-0V  3/6   -7   17 
6   VV2VV-V  5/6   14   27 
7   131232-  0/6   -18   12 


   
  6.  Piste 6  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V3V12V  3/6   5   21 
2   0-3V033  1/6   -13   14 
3   VV-V23V  4/6   4   25 
4   122-13V  1/6   -13   14 
5   VVVV-VV  6/6   23   30 
6   VVVV2-V  5/6   11   27 
7   0V3210-  1/6   -17   11 


   
  7.  Piste 7  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -221VV4  2/6   -7   19 
2   V-01331  1/6   -14   13 
3   VV-VVVV  6/6   19   30 
4   VV4-VV3  4/6   12   27 
5   3V22-22  1/6   -12   16 
6   3V21V-1  2/6   -8   17 
7   VV1VVV-  5/6   10   26 


   
  8.  Piste 8  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV4VV  5/6   14   29 
2   3-VV32V  3/6   1   23 
3   44-VVVV  4/6   4   28 
4   022-43V  1/6   -12   16 
5   VV4V-VV  5/6   11   29 
6   3V4V1-V  3/6   2   23 
7   014311-  0/6   -20   10 


   
  9.  Piste 9  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV42  4/6   8   26 
2   1-V23V2  2/6   -7   18 
3   01-4420  0/6   -19   11 
4   4VV-424  2/6   -2   24 
5   3VVV-33  3/6   -2   24 
6   V4VVV-V  5/6   12   29 
7   VVVVV1-  5/6   10   26 


   
  10.  Piste 10  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV3VV  5/6   15   28 
2   1-2214V  1/6   -11   15 
3   1V-V4VV  4/6   7   25 
4   3V2-42V  2/6   -5   21 
5   VVVV-4V  5/6   11   29 
6   3V2VV-V  4/6   3   25 
7   012412-  0/6   -20   10 


   
  11.  Piste 11  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -34VV1V  3/6   -2   23 
2   V-4VVV4  4/6   10   28 
3   VV-2V3V  4/6   2   25 
4   40V-V3V  3/6   2   22 
5   4222-4V  1/6   -8   19 
6   V3VVV-V  5/6   12   28 
7   2V3120-  1/6   -16   13 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline