Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  . .. 2018
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Blue  09:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -420V4V  2/6   -6   20 
2   V-002V3  2/6   -10   15 
3   VV-2VV4  4/6   11   26 
4   VVV-VVV  6/6   25   30 
5   3V22-VV  3/6   1   22 
6   V1102-3  1/6   -17   12 
7   3VV12V-  3/6   -4   21 


   
  2.  Piste Yellow  09:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   23   30 
2   1-3VVVV  4/6   5   24 
3   3V-VVV2  4/6   5   25 
4   134-4V1  1/6   -8   18 
5   133V-V3  2/6   -5   20 
6   01011-3  0/6   -24   6 
7   12VVVV-  4/6   4   23 


   
  3.  Piste Green  09:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -441V1V  2/6   -6   20 
2   V-1VV33  3/6   -4   22 
3   VV-VVVV  6/6   16   30 
4   V43-V4V  3/6   5   26 
5   4303-0V  1/6   -14   15 
6   VV2VV-V  5/6   11   27 
7   2V4243-  1/6   -8   20 


   
  4.  Piste Red  09:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -3VVVVV  5/6   11   28 
2   V-VVVV1  5/6   5   26 
3   33-2242  0/6   -14   16 
4   23V-34V  2/6   -3   22 
5   14VV-2V  3/6   -2   22 
6   43VVV-V  4/6   5   27 
7   2VV342-  2/6   -2   21 


   
  5.  Piste 5  09:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -323410  0/6   -17   13 
2   V-V2422  2/6   -7   20 
3   V4-VV21  3/6   2   22 
4   VV1-V2V  4/6   4   23 
5   VV20-V2  3/6   -6   19 
6   VVVV2-3  4/6   8   25 
7   VVV4VV-  5/6   16   29 


   
  6.  Piste 6  09:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -10V011  1/6   -21   8 
2   V-14422  1/6   -8   18 
3   VV-V4VV  5/6   19   29 
4   4V2-34V  2/6   -1   23 
5   VVVV-VV  6/6   15   30 
6   VV0V0-4  3/6   -3   19 
7   VV204V-  3/6   -1   21 


   
  7.  Piste 7  09:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -32VVV2  3/6   0   22 
2   V-24VVV  4/6   6   26 
3   VV-VVV4  5/6   15   29 
4   4V4-VV1  3/6   2   24 
5   3001-31  0/6   -22   8 
6   0412V-1  1/6   -15   13 
7   V3VVVV-  5/6   14   28 


   
  8.  Piste 8  09:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V2VVV  4/5   8   22 
2   1-VVV3  3/5   -2   19 
3   V4-VVV  4/5   14   24 
4   341-V1  1/5   -7   14 
5   2311-1  0/5   -17   8 
6   3V1VV-  3/5   4   19 


   
  9.  Piste 9  09:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -1224V  1/5   -8   14 
2   V-1V2V  3/5   2   18 
3   VV-V1V  4/5   12   21 
4   V10-1V  2/5   -6   12 
5   VVVV-V  5/5   16   25 
6   24111-  0/5   -16   9 


   
  10.  Piste 10  09:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -014V2  1/5   -9   12 
2   V-VVVV  5/5   17   25 
3   V4-VV4  3/5   11   23 
4   V11-VV  3/5   -2   17 
5   1201-1  0/5   -20   5 
6   V1V4V-  3/5   3   20 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline