fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2017. ..
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Blue  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -130V42  1/6   -13   15 
2   V-V113V  3/6   -1   20 
3   V4-2V2V  3/6   0   23 
4   VV2V-VVV  6/6   16   27 
5   3V34-2V  2/6   -1   22 
6   VVV4V-V  5/6   10   29 
7   V42023-  1/6   -11   16 


   
  2.  Piste Yellow  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV VVV  5/6   18   25 
2   0-3V4441  1/6   -11   16 
3   4V-VVV4  4/6   11   28 
4    23-VV3  2/6   -3   18 
5   1V14-30  1/6   -15   14 
6   1V03V-4  2/6   -9   18 
7   1VVVVV-  5/6   9   26 


   
  3.  Piste Green  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   - VV4VVV  5/6   14   24 
2    -2V3VV  3/6   0   20 
3   1V-V3VV  4/6   4   24 
4   343-43V  1/6   -6   22 
5   2V4V4V-V3  4/6   1   23 
6   243V3-3  1/6   -8   20 
7   2334V4V-  2/6   -5   21 


   
  4.  Piste Red  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -414VVV  3/6   3   24 
2   V-3VVV3  4/6   5   26 
3   VV-VVVV  6/6   21   30 
4   V01-4V4  2/6   -6   19 
5   342V-V4  2/6   -5   23 
6   03114-2  0/6   -19   11 
7   3V1VVV-  4/6   1   24 


   
  5.  Piste 5  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V4344V  2/6   -3   25 
2   4-32122  0/6   -14   14 
3   VV-114V  3/6   -2   21 
4   VV3V-V4V4  5/6   13   26 
5   VVV40-VV  5/6   6   24 
6   VVVV4-V  5/6   10   29 
7   4V2230-  1/6   -10   16 


   
  6.  Piste 6  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2V2321  1/6   -10   15 
2   V-V0V0V  4/6   2   20 
3   22-1400  0/6   -21   9 
4   VVV-VVV  6/6   18   30 
5   V3V3-24  2/6   -5   22 
6   V3VV2V-3  4/6   9   23 
7   V1V4VV-  4/6   7   25 


   
  7.  Piste 7  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -1V4434  1/6   -8   21 
2   V-VVVV4  5/6   15   29 
3   44-VV44  2/6   0   26 
4   V14-V42  2/6   -5   21 
5   V222-1V3  2/6   -11   15 
6   V1VVV-1  4/6   0   22 
7   VVVV2V-  5/6   9   27 


   
  8.  Piste 8  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV2V  5/6   9   27 
2   2-3VV44  2/6   -1   23 
3   3V-VVVV  5/6   13   28 
4   142-V22  1/6   -11   16 
5   3012-2V  1/6   -16   13 
6   VV2VV-V  5/6   10   27 
7   4V2V42-  2/6   -4   22 


   
  9.  Piste 9  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V30VV3  3/6   -5   21 
2   3-222VV  2/6   -7   19 
3   VV-VV2V  5/6   9   27 
4   VV4-VVV  5/6   14   29 
5   4V42-4V  2/6   -1   24 
6   44V2V-3  2/6   -3   23 
7   V2043V-  2/6   -7   19 


   
  10.  Piste 10  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V4V3V2V  4/6   7   24 
2   3-VVV4V34  4/6   5   24 
3   32-2V3V  2/6   -7   20 
4   V3V-V4V  4/6   10   27 
5   1341-2V  1/6   -10   16 
6   V2VVV-V  5/6   13   27 
7   0V3120-  1/6   -18   11 


   
  11.  Piste 11  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -1VV4V2  3/6   0   22 
2   V-VVV21  4/6   8   23 
3   32-V311  1/6   -11   15 
4   201-000  0/6   -27   3 
5   V2VV-34  3/6   2   24 
6   2VVVV-4  4/6   10   26 
7   VVVVVV-  6/6   18   30 


   
  12.  Piste 12  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2334VV  2/6   -2   22 
2   V-VVV1V  5/6   10   26 
3   V4-1VVV  4/6   5   25 
4   V4V-VVV  5/6   16   29 
5   V041-V1  2/6   -10   16 
6   4V232-V  2/6   -1   21 
7   0110V1-  1/6   -18   8 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline