Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  . .. 2018
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Blue  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2VV24V  3/6   6   23 
2   V3-1V024  2/6   -5   15 
3   1V3-V223  2/6   -5   16 
4   230-120  0/6   -22   8 
5   VV2VV-VV  6/6   18   27 
6   VVVV1-V  5/6   9   26 
7   1VVV32-  3/6   -1   21 


   
  2.  Piste Yellow  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2VVV1V  4/6   0   23 
2   V-VVVVV  6/6   21   30 
3   31-V34V  2/6   -5   21 
4   413-VVV  3/6   -1   23 
5   22V4-VV  3/6   -1   23 
6   V1V42-V  3/6   0   22 
7   423142-  0/6   -14   16 


   
  3.  Piste Green  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV4V3V  4/6   13   27 
2   1-VVVVV4  5/6   7   25 
3   11-42V3  1/6   -10   16 
4   V3V-2V4  3/6   -3   24 
5   24VV-VV  4/6   8   26 
6   V42142-4  1/6   -11   17 
7   13VV2V-  3/6   -4   21 


   
  4.  Piste Red  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -4V3V4V1  3/6   1   22 
2   V-V2313  2/6   -7   19 
3   22-2233  0/6   -16   14 
4   VVV-32V  4/6   4   25 
5   3VVV-VV  5/6   14   28 
6   1VVV1-V  4/6   2   22 
7   VVV414-  3/6   2   24 


   
  5.  Piste 5  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV2V0  4/6   1   22 
2   4-VV3V4  3/6   3   26 
3   23-V2V3  2/6   -3   20 
4   332-1V0  1/6   -15   14 
5   VVVV-VV  6/6   20   30 
6   22141-2  0/6   -18   12 
7   VVVV1V-  5/6   12   26 


   
  6.  Piste 6  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -112V V  2/6   -3   14 
2   V-V2V V  4/6   9   22 
3   V34-V4 V  3/6   7   21 
4   V4V3-V V3  4/6   8   20 
5   42V1- V  2/6   -5   17 
6        -   0/6   0   0 
7   11023 -  0/6   -16   7 


   
  7.  Piste 7  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -04VVV4  3/6   -1   23 
2   V-3VVV1  4/6   6   24 
3   VV-VVVV  6/6   15   30 
4   332-VV2  2/6   -7   20 
5   3123-33  0/6   -15   15 
6   3414V-3  1/6   -8   20 
7   VV3VVV-  5/6   10   28 


   
  8.  Piste 8  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV4VV  5/6   10   29 
2   3-VVV3V  4/6   7   26 
3   42-434V  1/6   -4   22 
4   21V-V0V  3/6   -5   18 
5   V3V4-VV  4/6   6   27 
6   4VVV4-V  4/6   10   28 
7   131001-  0/6   -24   6 


   
  9.  Piste 9  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V3V2V4V   4/6   11   19 
2   2-V1V4V   3/6   2   17 
3   23-043   0/6   -13   12 
4   V3VV-VV   5/6   17   23 
5   12V2-V   2/6   -5   15 
6   02V13-   1/6   -12   11 
7         -  0/6   0   0 


   
  10.  Piste 10  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -4V021V  2/6   -8   17 
2   V-V3VVV  5/6   6   28 
3   34-4413  0/6   -11   19 
4   VVV-V2V  5/6   12   27 
5   V3V0-24  2/6   -7   19 
6   V2VVV-4  4/6   10   26 
7   24V3VV-  3/6   -2   24 


   
  11.  Piste 11  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV1V4  5/6   4   25 
2   4-4VV24  2/6   -1   24 
3   1V-3V4V  3/6   -4   23 
4   44V-344  1/6   -4   24 
5   414V-2V  2/6   -6   21 
6   VVVVV-V  6/6   16   30 
7   3V4V41-  2/6   -5   22 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline