Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2018. ..
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Podium  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -34V3V  2/5   4   20 
2   V-VVVV  5/5   14   25 
3   V3-VVV  4/5   7   23 
4   033-4V  1/5   -6   15 
5   V414V-V  3/5   0   19 
6   21012-  0/5   -19   6 


   
  2.  Piste Blue  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -4V40V  2/5   3   18 
2   V-V43V  3/5   4   22 
3   02-122  0/5   -18   7 
4   VVV-12  3/5   -1   18 
5   VVVV-V  5/5   17   25 
6   02VV2-  2/5   -5   14 


   
  3.  Piste Yellow  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -42413  0/5   -11   14 
2   V-22V2  2/5   -7   16 
3   VV-VV42  4/5   8   21 
4   VV2-11  2/5   -7   14 
5   V42V-2  2/5   2   18 
6   VVVVV-  5/5   15   25 


   
  4.  Piste Green  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -12VVV  3/5   -2   18 
2   V-2V4VV  4/5   12   21 
3   VV3-VV2  4/5   8   20 
4   433-V3  1/5   -3   18 
5   3003-2  0/5   -17   8 
6   32VV4V-  3/5   2   19 


   
  5.  Piste Red  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -1V1VV  3/5   3   17 
2   V2-VV1V  4/5   9   18 
3   10-32V  1/5   -13   11 
4   V3V-4V  3/5   7   22 
5   4V4VV-4  3/5   5   22 
6   2141V-  1/5   -11   13 


   
  6.  Piste 5  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -32VV1  2/5   0   16 
2   V-4VV1  3/5   0   20 
3   VV-VV12  4/5   7   18 
4   030-13  0/5   -18   7 
5   140V-1  1/5   -6   11 
6   VVVVV-  5/5   17   25 


   
  7.  Piste 6  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VV23V  3/5   4   20 
2   4-V12VV  3/5   7   17 
3   10-221  0/5   -13   6 
4   V3V3V3-2V4  4/5   1   15 
5   V2VV-V  4/5   9   22 
6   30V31-  1/5   -8   12 


   
  8.  Piste 8  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -22322  0/5   -14   11 
2   V-V2VV  4/5   8   22 
3   V1-V3V3  3/5   1   17 
4   VV2-V3  3/5   3   20 
5   V234-2  1/5   -6   16 
6   V4V4VV-  4/5   8   23 


   
  9.  Piste 10  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V4V34V  3/5   3   21 
2   3-V4VV  3/5   9   22 
3   21-13V  1/5   -12   12 
4   VVV-VV  5/5   15   25 
5   V2V1-V  3/5   -1   18 
6   31412-  0/5   -14   11 


   
  10.  Piste 14  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -3V422V  2/5   -3   16 
2   V-V2VV  4/5   8   22 
3   33-1VV  2/5   0   17 
4   VVV-3V  4/5   12   23 
5   V33V-V  3/5   4   21 
6   10012-  0/5   -21   4 


   
  11.  Piste 15  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -244V2  1/5   -7   17 
2   V-VVVV  5/5   13   25 
3   V3-2VV  3/5   2   20 
4   V2V-32  2/5   -4   17 
5   441V-V  2/5   -3   19 
6   V13V4-  2/5   -1   18 


   
  12.  Piste 16  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -0VV23  2/5   0   15 
2   V3-V3VVV  5/5   14   21 
3   22-002  0/5   -17   6 
4   01V-04  1/5   -10   10 
5   V2VV-V  4/5   12   22 
6   V2VV3-  3/5   1   20 


   
  13.  Piste 17  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VVVVV  5/5   15   25 
2   1-431V  1/5   -7   14 
3   2V-VVV  4/5   3   22 
4   4V4-2V  2/5   1   20 
5   2V3V-V  3/5   4   20 
6   11313-  0/5   -16   9 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline