Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2018. ..
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Blue  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   19   30 
2   0-04044  0/6   -18   12 
3   2V-10V4  2/6   -7   17 
4   2VV-3VV  4/6   7   25 
5   1VVV-V2  4/6   10   23 
6   3V410-3  1/6   -13   16 
7   3VV2VV-  4/6   2   25 


   
  2.  Piste Yellow  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -20V0V3  2/6   -11   15 
2   V-010V2  2/6   -13   13 
3   VV-34V2  3/6   5   24 
4   2VV-112  2/6   -8   16 
5   VVVV-34  4/6   12   27 
6   444VV-3  2/6   1   25 
7   VVVVVV-  6/6   14   30 


   
  3.  Piste Green  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2VVVV3  4/6   9   25 
2   V-VVVVV  6/6   25   30 
3   12-V01V  2/6   -10   14 
4   202-2V3  1/6   -12   14 
5   30VV-01  2/6   -8   14 
6   01V1V-1  2/6   -8   13 
7   V02VVV-  4/6   4   22 


   
  4.  Piste Red  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V4VVVV  5/6   17   29 
2   1-V3VVV  4/6   4   24 
3   V3-VVVV  5/6   12   28 
4   4V2-VV2  3/6   -1   23 
5   0332-33  0/6   -16   14 
6   1014V-1  1/6   -16   12 
7   141VVV-  3/6   0   21 


   
  5.  Piste 6  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -0VV11V  3/6   -5   17 
2   V-VVVVV  6/6   24   30 
3   11-V223  1/6   -15   14 
4   304-211  0/6   -19   11 
5   V2VV-V4  4/6   8   26 
6   V3VV3-V  4/6   10   26 
7   30VVV2-  3/6   -3   20 


   
  6.  Piste 8  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -13212  0/5   -16   9 
2   V-V121  2/5   -5   14 
3   V3-042  1/5   -9   14 
4   VVV-4V  4/5   14   24 
5   VVVV-2  4/5   6   22 
6   VVV2V-  4/5   10   22 


   
  7.  Piste 10  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -4V344  1/5   -4   20 
2   V-21V4  2/5   -3   17 
3   4V-321  1/5   -7   15 
4   VVV-V1  4/5   7   21 
5   V1V2-V  3/5   -2   18 
6   VVVV4-  4/5   9   24 


   
  8.  Piste 14  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -0000V  1/5   -19   5 
2   V-V2VV  4/5   9   22 
3   V4-1V1  2/5   -2   16 
4   VV3V-3V  4/5   10   21 
5   V33V-V  3/5   6   21 
6   43V32-  1/5   -4   17 


   
  9.  Piste 16  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -12110  0/5   -20   5 
2   V-V032  2/5   -2   15 
3   V1-3V3  2/5   -4   17 
4   VVV-VV  5/5   17   25 
5   VV43-V  3/5   4   22 
6   VVV14-  3/5   5   20 


   
  10.  Piste 17  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -3V3VV  3/5   4   21 
2   V-VVVV  5/5   11   25 
3   32-334  0/5   -10   15 
4   V3V-VV  4/5   9   23 
5   23V1-2  1/5   -10   13 
6   23V2V-  2/5   -4   17 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline