Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2019 18 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Podium  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -100100  0/6   -28   2 
2   V-V32V1  3/6   1   21 
3   V4-0VV3  3/6   4   22 
4   VVV-VVV  6/6   26   30 
5   VV31-V3  3/6   0   22 
6   V0004-3  1/6   -13   12 
7   VVV0VV-  5/6   10   25 


   
  2.  Piste Blue  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV043V  3/6   -1   22 
2   4-V1V1V  3/6   -5   21 
3   03-0122  0/6   -22   8 
4   VVV-VVV  6/6   24   30 
5   V4V3-41  2/6   -3   22 
6   VVV0V-V  5/6   6   25 
7   44V2V4-  2/6   1   24 


   
  3.  Piste Yellow  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -0VVVV0  4/6   4   20 
2   V-VVVVV  6/6   25   30 
3   20-1V01  1/6   -18   9 
4   23V-V40  2/6   -2   19 
5   0120-01  0/6   -26   4 
6   21VVV-V  4/6   7   23 
7   V0VVV2-  4/6   10   22 


   
  4.  Piste Green  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -12V0V0  2/6   -12   13 
2   V-VV2V1  4/6   10   23 
3   V1-V0VV  4/6   4   21 
4   302-1V1  1/6   -13   12 
5   VVVV-VV  6/6   23   30 
6   21002-3  0/6   -22   8 
7   VV3V2V-  4/6   10   25 


   
  5.  Piste Red  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -4VVVVV  5/6   18   29 
2   V-V4V2V  4/6   4   26 
3   03-4223  0/6   -16   14 
4   4VV-VV4  4/6   4   28 
5   13V4-2V  2/6   -6   20 
6  - 1VV2V-V  4/6   3   23 
7   02VV44-  2/6   -7   20 


   
  6.  Piste 5  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -000201  0/6   -27   3 
2   V-V3VVV  5/6   14   28 
3   V2-3VVV  4/6   4   25 
4   VVV-VVV  6/6   19   30 
5   V131-11  1/6   -15   12 
6   V244V-V  3/6   5   25 
7   ϸV440V4-  2/6   0   22 


   
  7.  Piste 6  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV13V1  3/6   0   20 
2   1-24VV1  2/6   -8   18 
3   3V-22V0  2/6   -9   17 
4   VVV-4V2  4/6   9   26 
5   V4VV-V2  4/6   7   26 
6   12400-0  0/6   -23   7 
7   VVVVVV-  6/6   24   30 


   
  8.  Piste 7  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   26   30 
2   1-4VV00  2/6   -8   15 
3   1V-VV32  3/6   2   21 
4   010-001  0/6   -28   2 
5   120V-13  1/6   -13   12 
6   0VVVV-V  5/6   14   25 
7   1VVVV2-  4/6   7   23 


   
  9.  Piste 8  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -104000  0/6   -25   5 
2   V-VVV4V  5/6   16   29 
3   V4-VV2V  4/6   8   26 
4   V04-4V3  2/6   -7   21 
5   V34V-V3  3/6   5   25 
6   VVV41-V  4/6   5   25 
7   V00VV4-  3/6   -2   19 


   
  10.  Piste 9  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -0VVVVV  5/6   15   25 
2   V-VVVVV  6/6   22   30 
3   12-VVVV  4/6   3   23 
4   003-2VV  2/6   -10   15 
5   124V-VV  3/6   -1   22 
6   03212-V  1/6   -16   13 
7   311444-  0/6   -13   17 


   
  11.  Piste 10  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -1102V4  1/6   -14   13 
2   V-V1VVV  5/6   11   26 
3   V2-V1VV  4/6   5   23 
4   VV4-VVV  5/6   17   29 
5   V3V3-VV  4/6   8   26 
6   22302-3  0/6   -18   12 
7   V2033V-  2/6   -9   18 


   
  12.  Piste 11  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2VVV0V  4/6   3   22 
2   V-3VV1V  4/6   7   24 
3   4V-3431  1/6   -8   20 
4   13V-V02  2/6   -11   16 
5   21V4-VV  3/6   0   22 
6   VVVV1-4  4/6   11   25 
7   21VV2V-  3/6   -2   20 


   
  13.  Piste 12  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV4VV  5/6   10   29 
2   2-V0VV3  3/6   -4   20 
3   34-34V1  1/6   -8   20 
4   3VV-VVV  5/6   13   28 
5   V4V2-V3  3/6   -2   24 
6   41323-0  0/6   -17   13 
7   2VV3VV-  4/6   8   25 


   
  14.  Piste 13  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV21  4/6   2   23 
2   4-12V21  1/6   -10   15 
3   3V-4V3V  3/6   5   25 
4   4VV-V0V  4/6   5   24 
5   0000-00  0/6   -30   0 
6   VVVVV-V  6/6   21   30 
7   VV43V2-  3/6   7   24 


   
  15.  Piste 14  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V43VVV  4/6   14   27 
2   1-13343  0/6   -15   15 
3   VV-VVVV  6/6   22   30 
4   VV2-VVV  5/6   13   27 
5   1V13-VV  3/6   -1   20 
6   0V000-1  1/6   -23   6 
7   1V003V-  2/6   -10   14 


   
  16.  Piste 15  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   17   30 
2   1-VVVVV  5/6   15   26 
3   20-224V  1/6   -10   15 
4   43V-2VV  3/6   1   24 
5   33VV-VV  4/6   10   26 
6   20V21-V  2/6   -9   15 
7   100410-  0/6   -24   6 


   
  17.  Piste Yellow  12:20
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -310124  0/6   -19   11 
2   V-30VV3  3/6   0   21 
3   VV-1VVV  5/6   15   26 
4   VVV-1VV  5/6   12   26 
5   V10V-V4  3/6   1   20 
6   V2242-1  1/6   -11   16 
7   VV04VV-  4/6   2   24 


   
  18.  Piste 8  12:20
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV3VVV  5/6   19   28 
2   1-V110V  2/6   -11   13 
3   03-022V  1/6   -15   12 
4   VVV-VVV  6/6   20   30 
5   3VV3-2V  3/6   5   23 
6   0VV1V-V  4/6   3   21 
7   012204-  0/6   -21   9 


   
  19.  Piste Blue  12:20
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   22   30 
2   1-VVVVV  5/6   11   26 
3   20-4403  0/6   -17   13 
4   13V-V23  2/6   -8   19 
5   02V3-4V  2/6   -7   19 
6   13VVV-V  4/6   6   24 
7   32VV22-  2/6   -7   19 


   
  20.  Piste Podium  12:20
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V3VVV  4/5   3   23 
2   4-2VV2  2/5   -4   18 
3   VV-VV3  4/5   13   23 
4   430-11  0/5   -16   9 
5   440V-2  1/5   -6   15 
6   3VVVV-  4/5   10   23 


   
  21.  Piste 7  12:20
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -2V100  1/5   -15   8 
2   V-3300  1/5   -11   11 
3   3V-101  1/5   -13   10 
4   VVV-02  3/5   2   17 
5   VVVV-0  4/5   15   20 
6   VVVVV-  5/5   22   25 


   
  22.  Piste 10  12:20
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -22V1V  2/5   -7   15 
2   V-VVVV  5/5   14   25 
3   V3-VV2  3/5   2   20 
4   424-13  0/5   -11   14 
5   V42V-4  2/5   3   20 
6   30VVV-  3/5   -1   18 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline