Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2019 24 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Podium  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -101014  0/6   -23   7 
2   V-VV32V  4/6   7   25 
3   V3-VVVV  5/6   19   28 
4   V21-V14  2/6   -6   18 
5   VV13-VV  4/6   11   24 
6   VV1V0-V  4/6   4   21 
7   V21V03-  2/6   -12   16 


   
  2.  Piste Blue  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V3V32V  3/6   2   23 
2   1-VVV13  3/6   -2   20 
3   V4-VV03  3/6   -3   22 
4   204-213  0/6   -18   12 
5   V33V-13  2/6   -4   20 
6   VVVVV-V  6/6   24   30 
7   3VVVV41-  4/6   1   23 


   
  3.  Piste Yellow  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -31VV30  2/6   -7   17 
2   V-103VV  3/6   -6   19 
3   VV-V34V  4/6   12   27 
4   2V2-V2V  3/6   2   21 
5   2VV2-03  2/6   -9   17 
6   V3VVV-3  4/6   7   26 
7   V412VV-  3/6   1   22 


   
  4.  Piste Green  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -0VV012  2/6   -11   13 
2   V-VV4VV  5/6   14   29 
3   13-3221  0/6   -18   12 
4   31V-213  1/6   -13   15 
5   VVVV-VV  6/6   16   30 
6   V4VV3-V  4/6   12   27 
7   V2VV31-  3/6   0   21 


   
  5.  Piste Red  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -0V21V3  2/6   -6   16 
2   V-VV1VV  5/6   19   26 
3   01-V2V3  2/6   -9   16 
4   V13-1VV  3/6   -3   20 
5   VVVV-V1  5/6   16   26 
6   20240-0  0/6   -22   8 
7   V0V2VV-  4/6   5   22 


   
  6.  Piste 5  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   21   30 
2   0-1V410  1/6   -18   11 
3   0V-V1V1  3/6   -1   17 
4   040-000  0/6   -26   4 
5   3VVV-31  3/6   2   22 
6   3V2VV-4  3/6   5   24 
7   3VVVVV-  5/6   17   28 


   
  7.  Piste 6  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV0VV4  4/6   9   24 
2   1-14VVV  3/6   6   21 
3   0V-3VVV  4/6   5   23 
4   VVV-VVV  6/6   18   30 
5   2022-21  0/6   -21   9 
6   2020V-V  2/6   -12   14 
7   V033V4-  2/6   -5   20 


   
  8.  Piste 7  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -0V0V30  2/6   -12   13 
2   V-31404  1/6   -8   17 
3   4V-4211  1/6   -11   17 
4   VVV-VVV  6/6   25   30 
5   1VV0-02  2/6   -13   13 
6   VVV0V-V  5/6   14   25 
7   VVV0V2-  4/6   5   22 


   
  9.  Piste 8  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -1V00V0  2/6   -14   11 
2   V-40120  1/6   -14   12 
3   3V-1VV2  3/6   -4   21 
4   VVV-VV4  5/6   20   29 
5   VV33-VV  4/6   13   26 
6   2V302-4  1/6   -11   16 
7   VVVV0V-  5/6   10   25 


   
  10.  Piste 9  10:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -12224V  1/6   -11   16 
2   V-3VVVV  5/6   15   28 
3   VV-111V  3/6   -4   18 
4   V0V-V2V  4/6   8   22 
5   V3V1-3V  3/6   3   22 
6   V4VVV-V  5/6   11   29 
7   202013-  0/6   -22   8 


   
  11.  Piste 10  10:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VV24V  3/5   1   21 
2   3-44VV  2/5   0   21 
3   3V-03V  2/5   -7   16 
4   VVV-VV  5/5   16   25 
5   V2V0-V  3/5   -3   17 
6   44433-  0/5   -7   18 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline