Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2018. ..
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Podium  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V4VV00  3/6   2   19 
2   0-10111  0/6   -26   4 
3   VV-VV10  4/6   1   21 
4   1V2-V10  2/6   -9   14 
5   1V33-11  1/6   -12   14 
6   VVVVV-3  5/6   19   28 
7   VVVVVV-  6/6   25   30 


   
  2.  Piste Blue  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   24   30 
2   2-3VV0V  3/6   -3   20 
3   0V-VVV4  4/6   2   24 
4   044-424  0/6   -12   18 
5   013V-43  1/6   -13   16 
6   1V2VV-3  3/6   0   21 
7   33VVVV-  4/6   2   26 


   
  3.  Piste Yellow  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V0211V  2/6   -11   14 
2   1-03121  0/6   -22   8 
3   VV-VVVV  6/6   24   30 
4   VV2-VVV  5/6   11   27 
5   VV13-4V  3/6   5   23 
6   VV12V-1  3/6   -3   19 
7   4V211V-  2/6   -4   18 


   
  4.  Piste Green  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -41VVVV  4/6   6   25 
2   V-3V443  2/6   -1   24 
3   VV-VVVV  6/6   22   30 
4   112-10V  1/6   -17   10 
5   4V0V-3V  3/6   -1   22 
6   2V2VV-V  4/6   5   24 
7   2V0232-  1/6   -14   14 


   
  5.  Piste Red  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -43VV32  2/6   -3   22 
2   V-43VV0  3/6   -1   22 
3   VV-V2V1  4/6   4   23 
4   2V2-244  1/6   -9   19 
5   31VV-V0  3/6   -1   19 
6   V30V1-2  2/6   -11   16 
7   VVVVVV-  6/6   21   30 


   
  6.  Piste 6  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV0234  2/6   -5   19 
2   4-V3133  1/6   -5   19 
3   00-0010  0/6   -29   1 
4   VVV-3V1  4/6   10   24 
5   VVVV-4V4  5/6   14   28 
6   VV4V1V-3  4/6   2   23 
7   VVVV3V-  5/6   13   28 


   
  7.  Piste 8  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV2V1  4/6   4   23 
2   4-32221  0/6   -16   14 
3   0V-V3V2  3/6   1   20 
4   2V1-244  1/6   -9   18 
5   VVVV-V2  5/6   12   27 
6   3V0V1-0  2/6   -12   14 
7   VVVVVV-  6/6   20   30 


   
  8.  Piste 10  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVV1  5/6   13   26 
2   3-VVVV4  4/6   12   27 
3   00-1V00  1/6   -20   6 
4   03V-VV1  3/6   0   19 
5   2110-00  0/6   -26   4 
6   31V3V-3  2/6   0   20 
7   VVVVVV-  6/6   21   30 


   
  9.  Piste 11  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2VVV4VV  5/6   11   26 
2   V-VV4VV  5/6   13   29 
3   10-4041  0/6   -20   10 
4   32V-14V  2/6   -8   20 
5   3VVV-VV  5/6   18   28 
6   34VV0-V  3/6   -2   22 
7   03V411-  1/6   -12   14 


   
  10.  Piste 14  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -12110  0/5   -20   5 
2   V-VV42V  4/5   7   21 
3   V2-132  1/5   -9   13 
4   V3V-VV  4/5   15   23 
5   VVV1-0  3/5   0   16 
6   V3V1V-  3/5   7   19 


   
  11.  Piste 15  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -1VV41  2/5   -6   16 
2   V-VV20  3/5   4   17 
3   42-44V  1/5   -5   19 
4   30V-VV  3/5   -3   18 
5   VVV3-   3/5   3   18 
6   VV44 -  2/5   7   18 


   
  12.  Piste 17  11:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V3VVV  4/5   12   23 
2   1-01VV4  2/5   -8   11 
3   VV-VVV  5/5   21   25 
4   4V0-VV  3/5   5   19 
5   1112-V  1/5   -13   10 
6   03013-  0/5   -17   7 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline