Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2019 18 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Podium  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V0VVVV  5/6   11   25 
2   2-02V01  1/6   -16   10 
3   VV-VVVV  6/6   25   30 
4   3V1-V40  2/6   -6   18 
5   1102-23  0/6   -21   9 
6   2V2VV-3  3/6   1   22 
7   1V2VVV-  4/6   6   23 


   
  2.  Piste Blue  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   26   30 
2   1-4VVVV  4/6   1   25 
3   2V-VV33  3/6   -1   23 
4   033-V3V4  2/6   -6   18 
5   0421-41  0/6   -18   12 
6   14VVV-3  3/6   -2   23 
7   03V3VV-  3/6   0   21 


   
  3.  Piste Yellow  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2V313V  2/6   -6   19 
2   V-V32VV  4/6   4   25 
3   24-10VV  2/6   -11   17 
4   VVV-2VV  5/6   15   27 
5   VVVV-V2  5/6   15   27 
6   V3402-4  1/6   -10   18 
7   3240VV-  2/6   -7   19 


   
  4.  Piste Green  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV2V  5/6   11   27 
2   3-20103  0/6   -21   9 
3   1V-VV3V  4/6   6   24 
4   4V3-14V  2/6   2   22 
5   2V3V-1V  3/6   4   21 
6   VVVVV-V  6/6   20   30 
7   1V0000-  1/6   -22   6 


   
  5.  Piste Red  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV0V3V  4/6   10   23 
2   3-VVV13  3/6   4   22 
3   00-2103  0/6   -24   6 
4   V2V-311  2/6   -5   17 
5   01VV-1V  3/6   -5   17 
6   VVVVV-V  6/6   22   30 
7  ˨ 0VVV32-  3/6   -2   20 


   
  6.  Piste 5  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V32V22  2/6   -3   19 
2   3-0VVV4  3/6   3   22 
3   V4V-VVV3  5/6   16   27 
4   V30-VV3  3/6   1   21 
5   0000-30  0/6   -27   3 
6   V133V-0  2/6   -8   17 
7   VVVVVV-  6/6   18   30 


   
  7.  Piste 6  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2433VV  2/6   -3   22 
2   V-VV3VVV  6/6   20   28 
3   V0-V440  2/6   -8   18 
4   V22-320  1/6   -12   14 
5   V1VV-VV  5/6   4   26 
6   13VV3-2  2/6   -5   19 
7   40VV4V3-  3/6   4   21 


   
  8.  Piste 8  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   15   30 
2   4-VVV1V  4/6   7   25 
3   14-VV1V  3/6   1   21 
4   120-444  0/6   -15   15 
5   113V-VV  3/6   -4   20 
6   4VVV2-V  4/6   10   26 
7   412V30-  1/6   -14   15 


   
  9.  Piste 11  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV33V  4/6   11   26 
2   1-V0113  1/6   -18   11 
3   14-00VV  2/6   -9   15 
4   2VV-4VV  4/6   15   26 
5   VVVV-VV  6/6   22   30 
6   VV110-V  3/6   -5   17 
7   1V3003-  1/6   -16   12 


   
  10.  Piste 12  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -4VVVV1  4/6   4   25 
2   V-VVV31  4/6   5   24 
3   11-1V10  1/6   -18   9 
4   22V-V21  2/6   -5   17 
5   4221-21  0/6   -18   12 
6   4VVVV-2  4/6   8   26 
7   VVVVVV-  6/6   24   30 


   
  11.  Piste 14  11:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -443VVV  3/6   1   26 
2   V-01034  1/6   -16   13 
3   VV-VVVV  6/6   18   30 
4   VV4-43V  3/6   5   26 
5   4V1V-0V  3/6   -3   20 
6   2V0VV-2  3/6   -2   19 
7   4V324V-  2/6   -3   23 


   
  12.  Piste Podium  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -032V33  1/6   -12   16 
2   V-VVVV31  5/6   13   24 
3   V0-VV10  3/6   -6   16 
4   V40-VV0  3/6   -4   19 
5   3142-40  0/6   -16   14 
6   V1V4V-4  3/6   3   24 
7   VVVVVV-  6/6   22   30 


   
  13.  Piste Blue  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV44VV2  4/6   12   25 
2   0-22101  0/6   -24   6 
3   1V-0VVV  4/6   6   21 
4   VVV-VVV  6/6   18   30 
5   1V04-V2  2/6   -5   17 
6   1V021-V  2/6   -6   14 
7   VV40V0-  3/6   -1   19 


   
  14.  Piste Yellow  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V43VVV3  4/6   9   25 
2   3-1VVVV  4/6   10   24 
3   VV-VVVV  6/6   15   30 
4   131-01V  1/6   -17   11 
5   202V-2V  2/6   -7   16 
6   024VV-V  3/6   2   21 
7   V04331-  1/6   -12   16 


   
  15.  Piste Green  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -4V3VVV  4/6   8   27 
2   V-VVVVV  6/6   19   30 
3   42-VV3V  3/6   1   24 
4   V13-VVV  4/6   4   24 
5   2223-VV  2/6   -6   19 
6   30V43-V  2/6   -6   20 
7   023023-  0/6   -20   10 


   
  16.  Piste Red  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -240V3V  2/6   -4   19 
2   V-V4443  2/6   -1   25 
3   V4-2VVV  4/6   7   26 
4   VVV-VV2  5/6   10   27 
5   0V13-V1  2/6   -10   15 
6   VV031-V  3/6   -6   19 
7   3V4VV3-  3/6   4   25 


   
  17.  Piste 5  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -02V1V3  2/6   -7   16 
2   V-VVVV2  5/6   15   27 
3   V3-VVVV  5/6   15   28 
4   210-020  0/6   -25   5 
5   V412V-VV  4/6   8   22 
6   223V3-1  1/6   -11   16 
7   VV1V0V-  4/6   5   21 


   
  18.  Piste 7  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -3VV332  2/6   -1   21 
2   V-1V3V1  3/6   -2   20 
3   0V-V321  2/6   -9   16 
4   224-300  0/6   -19   11 
5   VVVV-V0  5/6   6   25 
6   V2VV2-2  3/6   1   21 
7   VVVVVV-  6/6   24   30 


   
  19.  Piste 8  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -3V00V3  2/6   -10   16 
2   V-V1432  2/6   -5   20 
3   42-3VV1  2/6   -7   20 
4   VVV-2V1  4/6   8   23 
5   VV3V-V0  4/6   7   23 
6   2V410-1  1/6   -15   13 
7   VVVVVV-  6/6   22   30 


   
  20.  Piste 11  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVV213  3/6   1   21 
2   2-14120  0/6   -20   10 
3   0V-3VV2  3/6   -2   20 
4   3VV-031  2/6   -10   17 
5   VV4V-2V  4/6   10   26 
6   VV2VV-V  5/6   14   27 
7   VVVV30-  4/6   7   23 


   
  21.  Piste 12  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -32144V  1/6   -5   19 
2   V-41122  1/6   -13   15 
3   VV-33VV  4/6   3   26 
4   V4VV-V1V  5/6   10   25 
5   VVV1-4V  4/6   6   25 
6   VV4VV-4  4/6   7   28 
7   0V341V-  2/6   -8   18 


   
  22.  Piste 14  12:30
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV23VV  4/6   6   25 
2   4-0012V  1/6   -16   12 
3   1V-VV4VV  5/6   16   25 
4   VV0-4VV  4/6   8   24 
5   VV3V-0V  4/6   4   23 
6   3V13V-V  3/6   3   22 
7   130122-  0/6   -21   9 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline