Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2019 24 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste Blue  13:10
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V2VV34  3/6   5   24 
2   2-0VV01  2/6   -11   13 
3   VV-VV24  4/6   14   26 
4   210-V20  1/6   -17   10 
5   0302-01  0/6   -24   6 
6   VVVVV-V  6/6   21   30 
7   VVVVV2-  5/6   12   27 


   
  2.  Piste Yellow  13:10
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   19   30 
2   1-V34V3  2/6   -6   21 
3   24-01VV  2/6   -8   17 
4   3VV-VVV  5/6   12   28 
5   1VV3-23  2/6   -6   19 
6   2312V-V  2/6   -5   18 
7   2V43V1-  2/6   -6   20 


   
  3.  Piste Green  13:10
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -30VV11  2/6   -11   15 
2   V-VVV11  4/6   5   22 
3   V1-VV42  3/6   6   22 
4   310-V10  1/6   -18   10 
5   3213-10  0/6   -20   10 
6   VVVVV-V  6/6   22   30 
7   VVVVV0-  5/6   16   25 


   
  4.  Piste Red  13:10
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V2VV42  3/6   0   23 
2   4-41120  0/6   -18   12 
3   VV-1V2V  4/6   5   23 
4   2VV-V34  3/6   5   24 
5   2V12-02  1/6   -14   12 
6   VVVVV-V  6/6   18   30 
7   VV1VV1-  4/6   4   22 


   
  5.  Piste 5  13:10
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -V01011  1/6   -20   8 
2   3-31V21  1/6   -13   15 
3   VV-VVVV  6/6   19   30 
4   VV2-133  2/6   -3   19 
5   V31V-VV  4/6   8   24 
6   VV2V3-2  3/6   1   22 
7   VV3V2V-  4/6   8   25 


   
  6.  Piste 6  13:10
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   18   30 
2   2-V2V2V  3/6   -3   21 
3   02-3V4V  2/6   -7   19 
4   1VV-214  2/6   -7   18 
5   142V-14  1/6   -10   17 
6   4VVVV-V  5/6   15   29 
7   434VV1-  2/6   -6   22 


   
  7.  Piste 7  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -30110V  1/6   -19   10 
2   V-3VV4V  4/6   5   27 
3   VV-VVVV  6/6   18   30 
4   V34-VV4  3/6   2   26 
5   V324-V4  2/6   -2   23 
6   VV244-V  3/6   3   25 
7   431VV3-  2/6   -7   21 


   
  8.  Piste 8  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1  ˨ -2VV1V1  3/6   -1   19 
2   V-0V0V3  3/6   -2   18 
3   1V-V3VV  4/6   7   24 
4   212-110  0/6   -23   7 
5   VVVV-V4  5/6   19   29 
6   221V0-2  1/6   -14   12 
7   VV4VVV-  5/6   14   29 


   
  9.  Piste 9  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -04101V  1/6   -15   11 
2   V-VV4VV  5/6   19   29 
3   V0-V4VV  4/6   2   24 
4   V24-VVV  4/6   10   26 
5   VVV3-VV  5/6   13   28 
6   V0211-V  2/6   -11   14 
7   132114-  0/6   -18   12 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline