Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2020 18 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : P32  T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste 5  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -2VV3V0  3/6   2   20 
2   V-VVVVV  6/6   18   30 
3   13-V2VV  3/6   -2   21 
4   224-3VV  2/6   -4   21 
5   V3VV-V2  4/6   5   25 
6   00122-V  1/6   -17   10 
7   V233V2-  2/6   -2   20 


   
  2.  Piste 6  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV3V  5/6   11   28 
2   2-VVVVV  5/6   9   27 
3   34-V134  1/6   -7   20 
4   222-43V  1/6   -8   18 
5   32VV-VV  4/6   7   25 
6   V2VV1-V  4/6   2   23 
7   23V122-  1/6   -14   15 


   
  3.  Piste 7  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVVVV  6/6   17   30 
2   3-VVVVV  5/6   15   28 
3   42-3VVV  3/6   -1   24 
4   10V-VVV  4/6   1   21 
5   0042-23  0/6   -19   11 
6   1242V-3  1/6   -10   17 
7   4423VV-  2/6   -3   23 


   
  4.  Piste 8  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -22101V  1/6   -18   11 
2   V-33V1V  3/6   0   22 
3   VV-324V  3/6   0   24 
4   VVV-VVV  6/6   14   30 
5   V3V3-1V  3/6   1   22 
6   VVV2V-V  5/6   13   27 
7   424442-  0/6   -10   20 


   
  5.  Piste 9  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -421231  0/6   -17   13 
2   V-41V43  2/6   -4   22 
3   VV-3VVV  5/6   6   28 
4   VVV-V01  4/6   3   21 
5   V243-2V  2/6   -5   21 
6   VV4VV-V  5/6   14   29 
7   VV3V41-  3/6   3   23 


   
  6.  Piste 11  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -0V3V3V  3/6   -1   21 
2   V-VVVV3  5/6   12   28 
3   44-3112  0/6   -15   15 
4   V2V-VVV  5/6   12   27 
5   02V1-V3  2/6   -8   16 
6   V3V23-V  3/6   1   23 
7   3VV1V3-  3/6   -1   22 


   
  7.  Piste 12  13:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VVVV1V  5/6   6   26 
2   4-4V21V  2/6   -5   21 
3   3V-344V  2/6   0   24 
4   24V-22V  2/6   -5   20 
5   3VVV-VV  5/6   12   28 
6   VVVV1-V  5/6   11   26 
7   320222-  0/6   -19   11 


   
  8.  Piste Podium  14:00
  , 1234567  V/B   ind   TD 
1   -VV1V2V  4/6   5   23 
2   3-V1434  1/6   -6   20 
3   01-0200  0/6   -27   3 
4   VVV-VVV  6/6   23   30 
5   2VV3-V2  3/6   -3   22 
6   VVV14-V  4/6   7   25 
7   3VV1V3-  3/6   1   22 


   
  9.  Piste 13  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -32114  0/5   -14   11 
2   V-VVVV  5/5   16   25 
3   V2-344  1/5   -4   18 
4   V0V-2V  3/5   1   17 
5   V3VV-V  4/5   10   23 
6   V1V21-  2/5   -9   14 


   
  10.  Piste 14  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -3340V  1/5   -8   15 
2   V-3402  1/5   -9   14 
3   VV-VVV  5/5   9   25 
4   VV4-03  2/5   -6   17 
5   VV4V-V  4/5   16   24 
6   3V2V3-  2/5   -2   18 


   
  11.  Piste 15  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VV3VV  4/5   8   23 
2   4-14V3  1/5   -4   17 
3   2V-V2V  3/5   3   19 
4   VV1-VV  4/5   7   21 
5   11V2-V  2/5   -4   14 
6   3V401-  1/5   -10   13 


   
  12.  Piste 16  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V1VVV  4/5   9   21 
2   4-1030  0/5   -17   8 
3   VV-4V3  3/5   6   22 
4   1VV-V4  3/5   2   20 
5   2V44-V  2/5   0   20 
6   0VVV2-  3/5   0   17 


   
  13.  Piste 17  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -3VV03  2/5   -5   16 
2   V-VV1V  4/5   9   21 
3   40-V0V  2/5   -8   14 
4   224-4V  1/5   -6   17 
5   VVVV-V  5/5   20   25 
6   V2330-  1/5   -10   13 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline