Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2019 18 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
         
  1.  Piste 6  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V11VV  3/5   1   17 
2   2-2204  0/5   -15   10 
3   VV-3VV  4/5   9   23 
4   VVV-VV  5/5   19   25 
5   0V30-0  1/5   -12   8 
6   4V30V-  2/5   -2   17 


   
  2.  Piste 8  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -13004  0/5   -17   8 
2   V-VVVV  5/5   20   25 
3   V0-443  1/5   -7   16 
4   V2V-0V  3/5   2   17 
5   V2VV-2  3/5   5   19 
6   V0V1V-  3/5   -3   16 


   
  3.  Piste 9  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -00000  0/5   -25   0 
2   V-VVVV  5/5   22   25 
3   V1-3V3  2/5   1   17 
4   V2V-32  2/5   -1   17 
5   V01V-0  2/5   -7   11 
6   V0VVV-  4/5   10   20 


   
  4.  Piste 10  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VVVVV  5/5   15   25 
2   2-3314  0/5   -12   13 
3   4V-V1V  3/5   3   20 
4   2V3-1V  2/5   -4   16 
5   1VVV-V  4/5   12   21 
6   1V121-  1/5   -14   10 


   
  5.  Piste 11  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V22VV  3/5   1   19 
2   4-432V  1/5   -3   18 
3   VV-2V4  3/5   4   21 
4   VVV-VV  5/5   17   25 
5   3V11-1  1/5   -11   11 
6   11V0V-  2/5   -8   12 


   
  6.  Piste 13  14:00
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VV1V0  3/5   0   16 
2   2-V240  1/5   -9   13 
3   12-120  0/5   -19   6 
4   VVV-V2  4/5   10   22 
5   3VV3-2  2/5   -3   18 
6   VVVVV-  5/5   21   25 


   
  7.  Piste 7  14:30
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -10V0V  2/5   -9   11 
2   V-VVVV  5/5   18   25 
3   V0-VVV  4/5   3   20 
4   324-3V  1/5   -6   17 
5   V44V-V  3/5   8   23 
6   20432-  0/5   -14   11 


   
  8.  Piste 12  14:30
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VV3VV  4/5   14   23 
2   0-2VVV  3/5   0   17 
3   1V-14V  2/5   -4   16 
4   V3V-4V  3/5   5   22 
5   13VV-V  3/5   1   19 
6   21330-  0/5   -16   9 


   
  9.  Piste Green  14:30
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VVV2V  4/5   9   22 
2   2-V41V  2/5   -2   17 
3   11-300  0/5   -20   5 
4   3VV-1V  3/5   0   19 
5   VVVV-V  5/5   21   25 
6   23V20-  1/5   -8   12 


   
  10.  Piste Yellow  14:30
  , 123456  V/B   ind   TD 
1  ˨ -VVVVV  5/5   15   25 
2   3-VV0V  3/5   1   18 
3   33-V4V  2/5   2   20 
4   010-00  0/5   -24   1 
5   1VVV-1  3/5   3   17 
6   333VV-  2/5   3   19 


   
  11.  Piste Blue  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -14V3V  2/5   -2   18 
2   V-VV4V  4/5   12   24 
3   V4-VVV  4/5   4   24 
4   203-03  0/5   -17   8 
5   VV4V-V  4/5   12   24 
6   324V0-  1/5   -9   14 


   
  12.  Piste Red  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -101V4  1/5   -10   11 
2   V-21V3  2/5   -2   16 
3   VV-V3V  4/5   13   23 
4   VV0-VV  4/5   7   20 
5   12V4-2  1/5   -9   14 
6   VV32V-  3/5   1   20 


   
  13.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -2VVV4  3/5   6   21 
2   V-VVVV  5/5   12   25 
3   12-V01  1/5   -14   9 
4   123-23  0/5   -14   11 
5   34VV-3  2/5   3   20 
6   V3VVV-  4/5   7   23 


   
  14.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VVVV0  4/5   9   20 
2   2-VVV1  3/5   2   18 
3   02-020  0/5   -21   4 
4   32V-V3  2/5   -1   18 
5   12V4-2  1/5   -8   14 
6   VVVVV-  5/5   19   25 


   
  15.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -4V2V4  2/5   4   20 
2   V-V3VV  4/5   9   23 
3   10-242  0/5   -16   9 
4   VVV-VV  5/5   11   25 
5   02V4-2  1/5   -11   13 
6   V3V3V-  3/5   3   21 


   
  16.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -20101  0/5   -21   4 
2   V-1041  1/5   -11   11 
3   VV-3VV  4/5   12   23 
4   VVV-VV  5/5   18   25 
5   VV11-2  2/5   -5   14 
6   VV42V-  3/5   7   21 


   
  17.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -32VVV  3/5   8   20 
2   V-4VVV  4/5   13   24 
3   VV-VVV  5/5   16   25 
4   130-VV  2/5   -5   14 
5   1034-V  1/5   -8   13 
6   00001-  0/5   -24   1 


   
  18.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V4010  1/5   -14   10 
2   4-V033  1/5   -8   15 
3   V3-2V0  2/5   -6   15 
4   VVV-VV  5/5   20   25 
5   VV23-2  2/5   -2   17 
6   VVV0V-  4/5   10   20 


   
  19.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -VVV1V  4/5   7   21 
2   4-3V4V  2/5   3   21 
3   1V-1V3  2/5   -4   15 
4   30V-1V  2/5   -2   14 
5   VV1V-V  4/5   10   21 
6   13V00-  1/5   -14   9 


   
  20.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V213V  2/5   -1   16 
2   2-VV1V  3/5   0   18 
3   V3-VV3  3/5   3   21 
4   V32-44  1/5   -3   18 
5   VV4V-V  4/5   9   24 
6   02VV2-  2/5   -8   14 


   
  21.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V2012  1/5   -14   10 
2   4-4223  0/5   -10   15 
3   VV-VVV  5/5   12   25 
4   VV2-4V  3/5   8   21 
5   VV4V-V  4/5   8   24 
6   VV114-  2/5   -4   16 


   
  22.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -V2V2V  3/5   3   19 
2   2-VV42  2/5   -2   18 
3   V4-33V  2/5   0   20 
4   21V-01  1/5   -14   9 
5   VVVV-V  5/5   16   25 
6   2V3V0-  2/5   -3   15 


   
  23.  Piste 0  14:45
  , 123456  V/B   ind   TD 
1   -22202  0/5   -17   8 
2   V-VVVV  5/5   16   25 
3   V1-311  1/5   -11   11 
4   V2V-VV  4/5   4   22 
5   V4V4-V  3/5   9   23 
6   V0V43-  2/5   -1   17 


   
 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline