Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2020 18 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : P32  T256  T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
          256
 
256   128   64
  15    
 
15   8
11
  10    
 
    15
  15    
 
    3
  15    
 
    14
  13    
 
    15
  14    
 
    15
  11    
 
    15
  9    
 
    15
˨   ˨ 15   ˨  
 
10   13
15
  13    
 
    15
  15    
 
    13
  8    
 
    15
  15    
 
    12
  15    
 
    6
  15    
 
    11
10   12    
15
    15
  15    
 
10   12
15
  14    
 
    15
  15    
 
    9
  10    
 
    15
  15    
 
    13
  15    
 
    14
  11    
 
    15
  3    
 
    15
  15    
 
    8
  9    
 
    15
  15    
 
    14
  13    
 
    15
  14    
 
    15
  12    
 
    15
  12    
 
    15
15   5    
13
    15
  15    
 
14   7
15
  15    
 
    13
  11    
 
    12
  10    
 
    15
  15    
 
    8
  15    
 
    12
  15    
 
    6
  6    
 
    15
  15    
 
    10
  10    
 
    15
  7    
 
    15
  9    
 
    15
  15    
 
    11
  11    
 
    15
  1    
 
    15
12   4    
15
    15
  15    
 
5   7
15
  15    
 
    12
  15    
 
    13
  7    
 
    15
  15    
 
    6
  4    
 
    15
ͨ   ͨ 15   ͨ  
 
    9
15   15    
7
    11
  9    
 
    15
  11    
 
    15
  3    
 
    15
  9    
 
    15
  12    
 
    15
  14    
 
    15
  15    
 
    13
15   7    
9
    15
   

 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline