Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2019 18 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
  M   :               : Round 1     
:         : T256  T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
          256
 
256   128   64
  15    
 
13   6
15
  7    
 
    15
  8    
 
6   15
15
15   15    
9
    ͨ 11
ͨ
  14    
 
15   13
11
  12    
 
    15
  15    
 
    11
15   6    
14
    14
  15    
 
15   9
14
  5    
 
    6
  10    
 
10   15
15
13   11    
15
    15
  15    
 
14   7
15
15   15    
11
    10
  15    
 
    13
15   12    
9
    15
  15    
 
15   9
8
  15    
 
    ˨ 9
˨
  15    
 
15   11
7
13   15    
15
    13
  15    
 
͠ 8   5
15
15   11    
5
    15
  11    
 
    15
9   9    
15
    15
  15    
 
15   6
7
  5    
 
    15
  15    
 
6   6
9
14   13    
15
    15
  15    
 
11   6
15
15   13    
8
    15
  7    
 
    15
11   5    
15
    15
  15    
 
  7
  11    
 
    13
  15    
 
6   8
15
11   15    
15
    14
  15    
 
  10
  10    
 
    15
  9    
 
    15
13   5    
15
    15
  15    
 
11   14
15
  15    
 
    10
  15    
 
9   12
15
15   11    
9
    15
  15    
 
7   6
15
15   15    
14
    10
  15    
 
    7
15   8    
9
    15
  15    
 
15   13
11
  15    
 
    14
  15    
 
15   6
13
15   7    
14
    15
  15    
 
15   7
11
15   11    
10
    15
  15    
 
    9
12   3    
15
    15
  15    
 
8   4
15
  15    
 
    11
  15    
 
    8
15   7    
10
    15
  14    
 
12   15
15
15   15    
8
    11
  7    
 
    15
2   9    
1
    15
   

 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline