Arena-live:
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline
  2020 18 .
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
    :               : Round 1     
:         : P32  T256  T128  T64  T32  T16  T8  SF  F  
          256
 
256   128   64
  15    
 
10   10
15
  10    
 
    14
  15    
 
    11
  15    
 
    13
  15    
 
15   9
11
  4    
 
    15
  15    
 
    13
15   11    
7
    15
  15    
 
15   6
12
  15    
 
    12
  15    
 
    14
  12    
 
    15
  15    
 
    7
  15    
 
    10
  15    
 
    13
14   6    
5
    15
  15    
 
6   11
15
     
 
   
  10    
 
    7
  12    
 
    15
  15    
 
    12
  8    
 
    15
  7    
 
    15
3   6    
15
    15
  15    
 
15   7
12
  12    
 
    11
  10    
 
    15
  4    
 
    15
     
 
   
  15    
 
    6
  8    
 
    15
15   13    
6
    15
  15    
 
15   10
11
  14    
 
    15
  12    
 
    15
  12    
 
    15
  15    
 
    14
  13   ר  
 
    ר 15
ר
  15    
 
    13
15   14    
8
    15
  15    
 
15   5
12
  15    
 
    9
  15    
 
    11
  10    
 
    15
  15    
 
    8
  9    
 
    15
  15    
 
    9
13   7    
15
    15
  15    
 
15   4
7
  15    
 
    9
  12    
 
    15
  15    
 
    11
  15    
 
    3
  6   -  
 
    - 15
-
  8    
 
    15
6   5    
15
    15
  15    
 
14   14
15
  15    
 
    11
  12    
 
    15
15   8    
11
    15
  11    
 
    15
  15    
 
    14
  15    
 
    10
14   9    
15
    15
   

 Generated by the ANKOV information system. © Andrew Puchkov Software. 2016.
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline
fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline fencingonline